Tagged Taipei

Taipei

Taipei – Đài Bắc là một nơi chưa bao giờ nằm trong từ điểndu lịch của mình cho đến một hôm mình đang đi làm…